ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.sprintbg.com

 1. Общи клаузи С настоящите общи условия Спринт ИД ЕООД, ЕИК 160056392 предоставя ресурсите на сайта www.sprintbg.com, в предвидения от Спринт ИД ЕООД обем и ред, за осъществяване на контакт между Спринт ИД ЕООД в качеството му на продавач на продукт, съответно офериран на сайта, от една страна и купувачи на съответния продукт от друга страна. Общите условия представляват договор за предоставяне от Спринт ИД ЕООД на собствения си интернет сайт www.sprintbg.com, за осъществяване на покупки по електронен път на съответния предложен от Спринт ИД ЕООД продукт и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.sprintbg.com, собственост на Спринт ИД ЕООД. При извършване на електронна покупка чрез ресурса на сайта www.sprintbg.com, страни по договора са Спринт ИД ЕООД (ЕИК 160056392) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.sprintbg.com. При ползване на ресурсите на сайта, потребителят следва да се запознае с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.sprintbg.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване и с условията на конкретния договор. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.sprintbg.com Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 2. Определения Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини: „Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във браузъра на потребителя, при набор от потребителя на електронния адрес www.sprintbg.com; „Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет страницата или сайта; „Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин. „Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството. „Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. „Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл. „Информационна система / Система/“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни. „Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт. „IP Адрес“ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа. „Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. „Потребителско име“ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя; „Потребителски профил“ е обособена част от уебсайта на Спринт ИД ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.sprintbg.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Спринт ИД ЕООД. „Публичен потребителски профил“ е обособена част от уебсайта www.sprintbg.com, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на Спринт ИД ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на Спринт ИД ЕООД, незащитена от Закона за защита на личните данни. „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. „Уебсайт / сайт ("website")“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. „Ваучер“ или „разписка“ е виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от Спринт ИД ЕООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта www.sprintbg.com, чрез информационната платформа www.sprintbg.com и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретен предложен от Спринт ИД ЕООД продукт, вкл. за евентуало извършени авансови плащания. „Виртуален портфейл“ е база данни, даваща информация на потребителя-купувач
 3. Предмет на договора
  1) Спринт ИД ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.sprintbg.com, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
  2) При извършване на електроно изявление за сключване на договор чрез сайта www.sprintbg.com, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора, ако той включва различни условия.
  3) Спринт ИД ЕООД не носи отговорност: - За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт; - за вреди, причинени от самият потребител или с неговото участие чрез действие и бездействие, в т.ч. ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му, както и за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.sprintbg.com, независещи от екипа на същия.
  4) Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Спринт ИД ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, Спринт ИД ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
  5) Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към извършване на престъплениер да не нарушава чужди права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Спринт ИД ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилнотодействие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Спринт ИД ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта упълномощава Спринт ИД ЕООД: посредством поддържаната от него информационна платформа www.sprintbg.com, да извърши възложените му с поръчка чрез сайта действия, изрично формулирани или следващи от спецификата на поръчката и сключения договор, както и да регистрира сключените договор, да приема и препраща извършвани плащания.
  6) Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Спринт ИД ЕООД.
  7) Регистрирайки се в уебсайта на Спринт ИД ЕООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на Спринт ИД ЕООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
  8) Плащанията по сключените договори се извършват чрез ресурса на сайта www.sprintbg.com, по електронен или друг, установен в опциите на сайта начин, чрез системата www.epay.bg, www.paypal.com или други посочени начини, по установеният в опциите на сайта ред, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема с действията си по оформяне на съответната поръчка.
  9) Договорът се счита сключен с завършване на действията по оформянето на поръчката съгласно условията на сайта и предвидени стъпки и опции в него, както и с извършване на плащането, освен ако сключването му бъде отхвърлено от Спринт ИД ЕООД, за което потребителят ще бъде уведомен, като в този случай евентуално платените суми ще му бъдат върнати надлежно.
 4. Защита на лични данни
  1) Спринт ИД ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  2) В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията Спринт ИД ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
  3) Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Спринт ИД ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
  4) Спринт ИД ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Спринт ИД ЕООД.
  5) С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
  6) С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.sprintbg.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Спринт ИД ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.sprintbg.com (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от Спринт ИД ЕООД за целите на директния маркетинг.
  7) Спринт ИД ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; други посочени в закона случаи.
  8) С регистрацията си в www.sprintbg.com, потребителят разрешава в потребителските му профили www.sprintbg.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Спринт ИД ЕООД или от офериращите в сайта търговци, както и Спринт ИД ЕООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил туристически услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.
  9) С приемането на общите условия, потребителят декларира, че е прочел и приел безусловно Политиката за лични данни на Спринт ИД ЕООД
 5. Стъпки от потребителя на сайта www.sprintbg.com
  1) Зареждайки интернет - страницата www.sprintbg.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с офертите на Спринт ИД ЕООД. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на търговеца, така и с Общите условия за ползване на сайта.
  2) С всяко активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
  3) В случай, че потребителят прави волеизявлеие да сключи договор посредством предоставената му платформа, той следва да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, чрез който потребителят извършва електронното волеизявление за сключване на договор, с авансово плащане. Ако потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя. В случай, че задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. Спринт ИД ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез www.sprintbg.com. За времето от авансовото плащане до изпълнението на договора от страна на Спринт ИД ЕООД и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.
  4) Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени и посочени в опциите на сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта и с индивидуалните за конкретната сделка условия.
  5) След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от Спринт ИД ЕООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение от Спринт ИД ЕООД, че договорът е сключен. След тази стъпка, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител сключи договор получи ваучер/код, и не се възползва от продаденият му продукт при условията и срока за това, указани от в съответанта оферта, потребителят няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена, която в този случай има качеството на капаро, или задатък и остава като обезщетение за продавача.
  6) Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от Спринт ИД ЕООД. Преводи на парични суми от www.sprintbg.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.